เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
ความเป็นมาของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

ความเป็นมาของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ


สัญลักษณ์
สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ”

ความหมาย
สองมือทอง สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ
ใจสีแดง เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน

เจตนารมณ์
เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จนได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงเห็นควรปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ไปสู่แนวทางการมอบรางวัลในระดับสากล เพื่อเป็นการยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และได้รับรางวัลในระดับสากล โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่ เป็น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)

1) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล ได้แก่
  1. รางวัลการบริการภาครัฐยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านการบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการ
  2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา
  3. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงบริการโดยอาศัยการทำงานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ อันไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
  4. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการด้วยวิธีการที่หลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการใหม่ วิธีการทำงานใหม่ หรือทำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
  5. รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะมอบรางวัลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับสมัครหน่วยงานภาครัฐเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 และดำเนินการพิจารณารางวัล ซึ่งผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
1) ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และเทศบาลนคร จำนวน 129 หน่วยงานประกอบด้วย 45 กรม 66 จังหวัด 9 สถาบันอุดมศึกษา 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จำนวน 275 ผลงาน โดยจำแนกตามประเภทรางวัลและประเภทส่วนราชการ ดังนี้
2) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ ได้มีมติเห็นชอบมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น 59 รางวัล และเห็นควรให้มอบ รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ของข้าราชการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมจากประเภทรางวัลที่กำหนด จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 62 รางวัล โดยจำแนกตามประเภทรางวัล ระดับรางวัลและประเภทส่วนราชการ ดังนี้