เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เครือข่ายพัฒนาองค์กร - นักพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 1
 • ชื่อ: นายสุรศักดิ์ กองกมล
  ตำแหน่ง: นิติกร
  กลุ่ม/ฝ่าย: -
  หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
  โทรศัพท์ 081 292 3368
  โทรสาร -
  E-Mail: surasak_kongkamol@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวศิรดา บุญเกิด
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: -
  หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  โทรศัพท์ 086 367 7615
  โทรสาร -
  E-Mail: sirada.lbk@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวกัญญาวีร์ แสนศรี
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: -
  หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  โทรศัพท์ 083 034 8968
  โทรสาร -
  E-Mail: s.phimonporn@gmail.com