เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เอกสารการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทำตัวชี้วัด มาตรฐาน และความเชื่อมโยงกับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
โดย นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ และคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
โดย นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพาณิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวอย่างตัวชี้วัด