เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เอกสารการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
(ร่าง)กรอบคำรับรองฯหน่วยงานกรมควบคุมโรค