เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน (PMQA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (17 ม.ค. 61) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน (PMQA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ทั้งหมด 7 หมวด ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ คือ การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในทุกหมวด ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ และตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268