เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

site visit คำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2560 (สคร.6)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงตรวจประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี 2560 สคร.6 จ.ชลบุรี
มีตัวอย่างที่ดี ในประเด็นการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายภาคเกษตร ในลักษณะของประชารัฐ จัดเป็น Innovation ในการบริหารจัดการให้ภาคส่วนทำงานโดยใช้พลังชุมชน
ให้ทุกภาคส่วนที่มีงบประมาณเข้ามาร่วมทำงาน จนเกิดความยั่งยืนในระยะยาว