เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

site visit คำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2560 (สคร.5)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงตรวจประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี 2560 สคร.5 ราชบุรี
จุดเด่น
1.บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน มีความใส่ใจ เต็มที่ มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน และถ่ายลงกลุ่มงานทุกกลุ่มทำให้เชื่อมไปถึงระบบการบริหารงานบุคคล
2.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด สะท้อนผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้และที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางานในปีต่อไป