เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร นักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ในฐานะหน่วยบริการและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กรกรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์แนวคิดเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบกับได้รวบรวมข้อมูลจากความคาดหวังในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเครือข่ายฯ จึงได้จัดให้มี“หลักสูตรนักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติบัติงานในงานพัฒนาองค์กร หรือที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่เกิน 3 ปี ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกํากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ (New Public Management) อันจะนําไปสู่การพัฒนางานยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน และพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายพัฒนาองค์กรให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิด (Thinker) นักพัฒนาองค์กรและวางแผน (Human Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุลในการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ สามารถนำแนวคิดสู่การปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการและประยุกต์ใช้กับงานทุกระบบในหน่วยงานได้และเพื่อให้มีเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่ เพื่อให้มีการบริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการยกระดับคุณภาพการบริหารภาครัฐของหน่วยงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การ