เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

.....วันนี้ (5 สิงหาคม 2558) ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องลีลาวดี เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของกรมควบคุมโรค ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งหวังให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้รับร่วมกันกำหนดไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำเพื่อพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่, สำนักงานเลขานุการกรม, กองคลัง, กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองแผนงาน และศูนย์สารสนเทศ เข้าร่วมประชุม.....

******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย

ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268