เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์


เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค ภายในปี 2563

พันธกิจ


- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- ติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
- ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์


- ส่งเสริม การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาระบบราชการ

ค่านิยม คือ I SMART


I ย่อมาจาก Integrity หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ในการ ดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม

S ย่อมาจาก Service Mind หมายถึง การสร้างความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ โดยการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้ อย่างถูกต้องตรงตามประเภทของผู้รับบริการ ด้วยความสุภาพ อัธยาศัยไมตรีที่ดี พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งที่เป็นของผู้รับบริการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการด้วยความรับผิดชอบและป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกด้วยความรอบคอบ

M ย่อมาจาก Mastery หมายถึง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงาน เชิงรุกด้วยการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองและพัฒนาองค์กร

A ย่อมาจาก Achievement Motivation หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ โดยการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้คุณภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน

R ย่อมาจาก Relationship หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร ความมีน้ำใจ เปิดกว้างทางความคิด และความเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

T ย่อมาจาก Teamwork หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร โดยใช้ศิลปะในการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความสามัคคี และความเสมอภาค เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของหน่วยงาน

กลยุทธ์


- สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค
- สนับสนุน ผลักดัน ให้กรมควบคุมโรค มีการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
- ผลักดันให้กรมควบคุมโรคมีการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาระบบราชการ