เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 • avatar
  ชื่อ นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
  โทรศัพท์ 02 590 3395
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : jama_pin@hotmail.com

กลุ่มงานอำนวยการ (สธ 0427.1)

 • avatar
  ชื่อ นางนวพรรณ สันตยากร
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์ 02 590 3349
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : navaphan1@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ 02 590 3378
  Fax : 02 590 3268
  E-mail :
 • avatar
  ชื่อ นางสาวณัฏฐภรณ์ เสือพิทักษ์
  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3
  โทรศัพท์ 02 590 3394
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : suepitak543@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 02 590 3378
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : kung_meaw000@hotmail.com

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ (สธ 0427.2)

 • avatar
  ชื่อ นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์ 0 2590 3378
  Fax : 0 2590 3268
  E-mail : khawuthp@gmail.com
 • avatar
  ชื่อ นางรจนา บุญผ่อง
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  โทรศัพท์ 0 2590 3346
  Fax : 0 2590 3268
  E-mail : trodjana@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ 0 2590 3379
  Fax : 0 2590 3268
  E-mail :
 • avatar
  ชื่อ นางสาวศิรดา บุญเกิด
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ 0 2590 3378
  Fax : 0 2590 3268
  E-mail : silada.lbk@gmail.com

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ (สธ 0427.3)

 • avatar
  ชื่อ นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  โทรศัพท์ 02 590 3379
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : pangya49@gmail.com
 • avatar
  ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  โทรศัพท์ 02 590 3379
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : amonruts@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ นางกนกนารถ สงค์วอน
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ 02 590 3378
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : sw.guitar789@yahoo.com
 • avatar
  ชื่อ นางสาวสุพัตรา มูณี
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ 0 2590 3346
  Fax : 0 2590 3268
  E-mail :
 • avatar
  ชื่อ
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ 02 590 3379
  Fax : 02 590 3268
  E-mail :

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (สธ 0427.4)

 • avatar
  ชื่อ นายอานุภาพ ไชยมี
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  โทรศัพท์ 02 590 3348
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : prkeng@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ นายนุชา กิจพัฒน์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  โทรศัพท์ 02 590 3379
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : nu_cha99@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ นางสาวชนมน ดิษยาวรนฤกมล
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  โทรศัพท์ 02 590 3378
  Fax : 02 590 3268
  E-mail : ammy_ammy25@hotmail.com
 • avatar
  ชื่อ
  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์ 0 2590 3348
  Fax : 0 2590 3268
  E-mail :