เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
โครงสร้างการบริหารงานภายใน
โครงสร้าง กพร. กรมควบคุมโรค
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(สธ 0427.1)
กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
(สธ 0427.2)
กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
(สธ 0427.3)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
(สธ 0427.4)
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
 2. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (5 คน)
 1. นายอานุภาพ ไชยมี
 2. นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี
 3. นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์
 4. นายนุชา กิจพัฒน์
 5. นางสาวชนมน ดิษยาวรนฤกมล
 1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัด
 2. พัฒนาระบบกลไกและจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัด
 3. นิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด
 4. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมควบคุมโรค (CCO)
 5. เสนอแนะ ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาภารกิจ การจัดโครงสร้าง โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ปรับปรุงรูปแบบ กลไก บทบาท กระบวนการทำงาน ของกรมควบคุมโรค
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (3 คน)
 1. นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
 2. นางรจนา บุญผ่อง
 3. นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล
 1. ขับเคลื่อน ผลักดัน การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2. ยกระดับและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ
 3. จัดทำแผนและติดตามแผนพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค ในด้านต่าง ๆ
 4. นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบคุณภาพ กรมควบคุมโรค
 5. เสนอแนะ ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานคุณภาพ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (4 คน)
 1. นางนวพรรณ สันตยากร
 2. นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์
 3. นางกนกนารถ สงค์วอน
 4. นางสาวชบาทิพย์ กันทะสีมา
 1. พิจารณาเสนอควบคุมกำกับ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG)
 2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ติดตามและประเมินผลแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน
 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 6 กรมควบคุมโรค
 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและการเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (IT)
 5. พัฒนางานวิชาการ และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
 6. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์การ กรมควบคุมโรค
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร (4 คน)
 1. นางสาวอัจฉรา บุญชุม
 2. นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ
 3. นางสาวรุ้งทิพย์ นานาพัฒนผล
ข้าราชการ 7 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
พนักงานราชการ 7 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 คน
ลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน
รวม 17 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2559