เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค


  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค เพียงใด

ย้อนกลับ