เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เครือข่ายพัฒนาองค์กร - สคร.
 • ชื่อ: นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 0 2972 9606 – 9 ต่อ 41
  โทรสาร 0 2972 9606 – 9 ต่อ 22
  E-Mail: raviwan_2@hotmail.com
 • ชื่อ: นางภาวนา คูประเสริฐ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 0 2972 9606 – 9 ต่อ 41
  โทรสาร 0 2972 9606 – 9 ต่อ 22
  E-Mail: od_odpc1@hotmail.com
 • ชื่อ: นายเดชา สุคนธ์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
  โทรศัพท์ 036 239302
  โทรสาร 036 239301
  E-Mail: daecha_sukhon@hotmail.com
 • ชื่อ: นายสมพร รัตนได้เจริญสุข
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
  โทรศัพท์ 036 239302, 6 ต่อ 43, 44
  โทรสาร 036 239301
  E-Mail: somporn.dpc2@gmail.com
 • ชื่อ: นางสุจิตรา เทพมงคล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
  โทรศัพท์ 038 277057 – 8 ต่อ 125
  โทรสาร 038 274862
  E-Mail: mwsuchit10@hotmail.com, mwsuchit10@yahoo.com
 • ชื่อ: นางชนันภรณ์ เทียนแก้ว
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
  โทรศัพท์ 038 277057 – 8 ต่อ 125
  โทรสาร 038 274862
  E-Mail: od_dpc3@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒาราม
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
  โทรศัพท์ 038 271881 – 2 ต่อ 124 – 126
  โทรสาร 038 274862
  E-Mail: benjanart_pr@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวนิอร แสงเนตร์
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
  โทรศัพท์ 038 277057
  โทรสาร 038 274862
  E-Mail: od.dpc3@hotmail.com
 • ชื่อ: นายธีรเนตร พานิชเจริญ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
  โทรศัพท์ 032 310762
  โทรสาร
  E-Mail: teeranat07@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวพจนา ชูแสง
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
  โทรศัพท์ 032 310762
  โทรสาร 032 338580
  E-Mail: rainbow_8228@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวสุกัญญา ห่วงทอง
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
  โทรศัพท์ 032 310762
  โทรสาร 032 338580
  E-Mail: sukanyah1@hotmail.com
 • ชื่อ: นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  โทรศัพท์ 044 244900 ต่อ 128
  โทรสาร 044 212818
  E-Mail: bonyapong@yahoo.com
 • ชื่อ: นางสาวนันท์นภัส สุขใจ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  โทรศัพท์ 044 244900 ต่อ 128
  โทรสาร 044 212018
  E-Mail: fonitdpc5@yahoo.com
 • ชื่อ: นางพวงกาญจน์ โคตมะ
  ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
  โทรศัพท์ 043 222818 – 9
  โทรสาร 043 226164
  E-Mail: karnkotama@yahoo.com
 • ชื่อ: นายนิพนธ์ แสนโคตร
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  E-Mail: niponsankot@yahoo.com
 • ชื่อ: นายชรินทร์ ห่วงมิตร
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 056 221822 ต่อ 110
  โทรสาร 056 226620
  E-Mail: haungmitr@gmail.com
 • ชื่อ: วรรณี จิ๋วปัญญา
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 056 221822 ต่อ 110
  โทรสาร 056 226620
  E-Mail: big_1102@hotmail.com
 • ชื่อ: นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 056 221822 ต่อ 110
  โทรสาร 056 226620
  E-Mail: nares04012519@gmail.com, naresnui@hotmail.com
 • ชื่อ: เยาวเรศ วิสูตรโยธิน
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
  โทรศัพท์ 055 214615 – 7
  โทรสาร
  E-Mail: yau789@hotmail.com
 • ชื่อ: นายสมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาวิชาการ
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  โทรศัพท์ 053 140772
  โทรสาร 053 140773
  E-Mail: nak_kak@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวชัญวราดา ฉ่องเอี๊ยะ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  โทรศัพท์ 053 140772
  โทรสาร
  E-Mail: kaiqpun@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวฉายา อินทรักษ์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ 075 341147 ต่อ 12
  โทรสาร 075 342328
  E-Mail: orgdpc11@hotmail.com
 • ชื่อ: นางนพรัตน์ บัวแสง
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ 075 341147 ต่อ 12
  โทรสาร
  E-Mail: khew_buaseang@hotmail.com
 • ชื่อ: นางอัจฉรา จุลละพราหมณ์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
  โทรศัพท์ 074 336080 ต่อ 16
  โทรสาร 074 336084
  E-Mail: ach_40@yahoo.com
 • ชื่อ: นางสาวติยาพร อัณฑยานนท์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
  โทรศัพท์ 074 336080 ต่อ 16
  โทรสาร 074 336084
  E-Mail: nuy_ant@hotmail.com