เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เครือข่ายพัฒนาองค์กร - ส่วนกลาง
 • ชื่อ: นางสาวปณัสยา น้ำรัก
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ 0 2590 3018
  โทรสาร 0 2965 9254
  E-Mail: ii_por_ii@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวณัฐฏิการ์ ปิงขอด
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ 0 2590 3018
  โทรสาร 0 2965 9254
  E-Mail: oooy_18@hotmai.com
 • ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ 0 2590 3018
  โทรสาร 0 2965 9254
  E-Mail: ittipat_nest@hotmail.com
 • ชื่อ: นายนริศ ลาวัง
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ 0 2590 3321
  โทรสาร 0 2965 9254
  E-Mail: rididy@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวอัจฉรา บุญชุม
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  โทรศัพท์ 0 2590 3346
  โทรสาร 0 2590 3268
  E-Mail: achara.mam@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  โทรศัพท์ 0 2590 3379
  โทรสาร 0 2590 3268
  E-Mail: amonruts@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาววาทินี ศรีปริวาทิน
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  โทรศัพท์ 0 2590 3346
  โทรสาร 0 2590 3268
  E-Mail: watinee_99@yahoo.com
 • ชื่อ: นางสาวรุ้งทิพย์ นานาพัฒนผล
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  กลุ่ม/ฝ่าย: ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  โทรศัพท์ 0 2590 3347
  โทรสาร 0 2590 3268
  E-Mail: Tip8RN@gmail.com
 • ชื่อ: นางสุวรรณา ไชยวังษา
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย:
  หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม
  โทรศัพท์ 02-5903005
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นายวัชรศักดิ์ คำด้วง
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม
  โทรศัพท์ 02-5903273
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นางสาวศิรินภา จันทร์มาค้อ
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม
  โทรศัพท์ 02-5903269
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นางสาวจินตนา นุชเทียน
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม
  โทรศัพท์ 02-5903005
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นางสาวจุฑามาศ คงมนต์
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม
  โทรศัพท์ 02-5903005
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 02-590-3049
  โทรสาร 05-5918404
  E-Mail: sineeph@gmail.com
 • ชื่อ: นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 02-590-3876
  โทรสาร 05-5918404
  E-Mail: Coppba_aim@yahoo.com
 • ชื่อ: นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 02-590-3876
  โทรสาร 05-5918404
  E-Mail: lamer_poy@hotmail.com
 • ชื่อ: นายวิทยา เดชคุณ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 02-590-3876
  โทรสาร 05-5918404
  E-Mail: mackka7488@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวพัชรดา โล่ห์ทอง
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 02-590-3876
  โทรสาร 05-5918404
  E-Mail: phtcharada_29@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวดลนภา กุลนอก
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 02-590-3876
  โทรสาร 05-5918404
  E-Mail: kapook.ice1806@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวพรทิพย์ ชมเดช
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 02-590-3827
  โทรสาร 0-2580-8796
  E-Mail: finstrategy@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวปนัดดา กัณทาทรัพย์
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 02-590-3827
  โทรสาร 0-2580-8796
  E-Mail: oil369@hotmail.com
 • ชื่อ: นายยงยุธ พุทธวงค์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 02-590-3827
  โทรสาร 0-2580-8796
  E-Mail: yongyuth.b@ddc.mail.go.th
 • ชื่อ: นายสมชาย สมรสมนตรี
  ตำแหน่ง: นักทรัพยาการบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 02-590-3827
  โทรสาร 0-2580-8796
  E-Mail: baiyok_land@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวภัทราพร สุวพิศ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 02-590-3827
  โทรสาร 0-2580-8796
  E-Mail: porpr16826@gmail.com
 • ชื่อ: นายพุทธินันท์ ดวงจันทร์
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 02-590-3827
  โทรสาร 0-2580-8796
  E-Mail: phuttinan_1st@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวกัญญารัช วงศ์ภูคา
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0-2590-3264
  โทรสาร 0-2965-9588
  E-Mail: chaos_alai@hortmail.com
 • ชื่อ: นายปุลวัฒน์ พุ่มเรือง
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0 2590 3264
  โทรสาร 0 2965 9588
  E-Mail: tle.punawat@gmail.com, devplaner@hotmail.com
 • ชื่อ: นายชนาธิป นวลแจ่ม
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0-2590-3264
  โทรสาร 0-2965-9588
  E-Mail: chanatip.k9@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวกานต์พิชชา สุวบุตร
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0 2590 3264
  โทรสาร 0 2965 9588
  E-Mail: deplaner@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวธัญจิรา เพ็ญสิริกุล
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0-2590-3264
  โทรสาร 0-2965-9588
  E-Mail: am_maree@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวศนิษา เจริญผล
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0-2590-3264
  โทรสาร 0-2965-9588
  E-Mail: irisa_c31@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวมินตรา สายพิมพ์
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
  หน่วยงาน: กองแผนงาน
  โทรศัพท์ 0-2590-3264
  โทรสาร 0-2965-9588
  E-Mail: saipim.m@gmail.com
 • ชื่อ: นายณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  กลุ่ม/ฝ่าย:
  หน่วยงาน:
  โทรศัพท์ 0-2590-3264
  โทรสาร 0-2965-9588
  E-Mail: njk_25@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวจุวรรณา เสนีย์
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  โทรศัพท์ 0-2590-3006
  โทรสาร 0-2965-9569
  E-Mail: drnoppteam@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวจาริณี สรมานะ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ 0 2590 3321
  โทรสาร 0 2965 9254
  E-Mail: jk_1617@hotmail.com
 • ชื่อ: นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองการเจ้าหน้าที่
  โทรศัพท์ 0 2590 3876
  โทรสาร 0 2591 8404
  E-Mail: hr_plan@hotmail.com, coppba_aim@yahoo.com
 • ชื่อ: นายรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กองคลัง
  โทรศัพท์ 0 2590 3827
  โทรสาร
  E-Mail: wezer_wezer@hotmail.com
 • ชื่อ: นายปวิตร คตโคตร
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักจัดการความรู้
  โทรศัพท์ 0 2590 3251 - 3 ต่อ 14
  โทรสาร 0 2965 9610
  E-Mail: pawit2004@yahoo.com
 • ชื่อ: นางสาวชนิชชา ฤดีวุฒิโรจน์
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ 0 2590 4398
  โทรสาร 0 2590 4380
  E-Mail: tanuch1001@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  โทรศัพท์ 0 2590 3860
  โทรสาร 0 2590 3386
  E-Mail: Sirikan_thomya@hotmail.com
 • ชื่อ: นางดวงกมล หาทวี
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  โทรศัพท์ 0 2590 3123
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
  โทรศัพท์ 0 2590 3156
  โทรสาร
  E-Mail: Poo_kiki@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักโรคไม่ติดต่อ
  โทรศัพท์ 0 2590 3979
  โทรสาร
  E-Mail: piya-cham@hotmail.com
 • ชื่อ: นางอัมพร ศรีสำรวล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน
  หน่วยงาน: สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 0 2590 3216
  โทรสาร 0 2590 3216
  E-Mail: p_s1234567@hotmail.com
 • ชื่อ: นางสุภาษร สุริยะวงศ์ไพศาล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักวัณโรค
  โทรศัพท์ 0 2212 2279 ต่อ 210
  โทรสาร 0 2212 5935
  E-Mail: supasorn181@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  โทรศัพท์ 0 2590 3373
  โทรสาร 0 2590 3373
  E-Mail: vsirikul@gmail.com
 • ชื่อ: นายนนท์ เทพแก้ว
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
  โทรศัพท์ 0 2580 7161
  โทรสาร 0 2580 7162
  E-Mail: nont81tk@gmail.com
 • ชื่อ: นายธงชัย กาสา
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
  กลุ่ม/ฝ่าย: งานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สถาบันบำราศนราดูร
  โทรศัพท์ 0 2590 3445
  โทรสาร 0 2590 3547
  E-Mail: pigo-goh@hotmail.com, bidi_17@hotmail.com
 • ชื่อ: นายอนุรักษ์ แก้วลูก
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย
  โทรศัพท์ 0 2386 8153 – 9 ต่อ 292
  โทรสาร
  E-Mail:
 • ชื่อ: นางสาวสิทธิกานต์ โฉมทรัพย์
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  โทรศัพท์ 0 2590 3250
  โทรสาร 0 2591 3625
  E-Mail: yk.sittikarn@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวปรียาภรณ์ บุญประจำ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  โทรศัพท์ 0 2590 3250
  โทรสาร 0 2591 3625
  E-Mail: paew0w@hotmail.com, preeyapornps@gmail.com
 • ชื่อ: นางสาวเอื้อมพร เพ็ชรนิยม
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  กลุ่ม/ฝ่าย: กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
  โทรศัพท์ 0 2590 3264
  โทรสาร
  E-Mail: tukkeelove@gmail.com