เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
ความเป็นมาของการปรับบทบาทภารกิจ

ความเป็นมาของการปรับบทบาทภารกิจ

กรมควบคุมโรคเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยการปรับมาจากกรมควบคุมโรคติดต่อเดิม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศและปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมโรค หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยโครงสร้างของกรมนั้นแบ่งหน่วยงานออกเป็น 24 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งในส่วนกลาง 12 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ตั้งในส่วนภูมิภาค 12 หน่วยงาน ต่อมาเมื่อสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพสภาพปัญหา บริบท สิ่งแวดล้อม และเหตุปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กรมควบคุมโรคต้องทบทวนและปรับบทบาทภารกิจเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานมีความครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้ทบทวนบทบาทภารกิจในขณะนั้น พร้อมกับจัดทำภารกิจหลักของกรมควบคุมโรคขึ้นมาฉบับใหม่ ดังปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
จากภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมฯจะต้องมีการออกแบบและพัฒนา ทั้งระบบ กลไก โครงสร้าง และวิธีการทำงาน เพื่อรองรับและขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นจากหน่วยงานที่จัดตั้งตามพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ในตอนแรกจำนวน 24 หน่วยงาน จึงพบกับข้อจำกัดหลายประการในการดำเนินงานและไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มเติมใหม่ในภายหลัง กรมฯจึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการจัดการภายในกรมฯขึ้น (ซึ่งจะกล่าวในลำดับต่อไป) โดยเพิ่มเป็น 32 หน่วยงาน (นับตามจำนวนรวมของหน่วยงาน ที่จะเสนอให้เป็นโครงสร้างทางการในครั้งนี้) แบ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งในส่วนกลาง 20 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ตั้งในส่วนภูมิภาค 12 หน่วยงาน ในจำนวนนี้มีหน่วยงานที่ตั้งเพิ่มเติมจากปี พ.ศ.2545 ที่มีกฎหมายรองรับ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานที่จัดตั้งภายในนั้นมีคำสั่งมอบหมายภารกิจอย่างเป็นทางการและมีการทดลองและปรับปรุงเป็นระยะๆมาโดยลำดับ

ในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการภายในสังกัดดำเนินการทบทวนบทบาทภารกิจ ภายใต้แนวคิดการปฏิรูปกระทรวงฯ ที่จะดำเนินการในรูปแบบ National Health Authority เน้นการบูรณาการ การกำหนดบทบาทที่ชัดเจน เพื่อปรับบทบาทสู่การเป็นหน่วยงานระดับชาติ ในบทบาท 11 ด้าน ได้แก่ การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ การสร้างและจัดการความรู้ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การกำหนดรับรองมาตรฐานบริการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนากลไกด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ การกำกับติดตามประเมินผล ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร และนโยบายด้านกำลังคนด้านสุขภาพ กรมควบคุมโรคเป็นกรมที่ดูแลระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ จึงต้องทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ และปรับบทบาทภารกิจ และกลไกการทำงาน และได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการปรับบทบาทของกรมควบคุมโรคเป็น National Disease Control Authority ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข