Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

site visit คำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2560 (สคร.3)

วันที่สองของการออก site visit คำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ หน่วยงานมีผลการดำเนินงานกับเครือข่ายในพื้นที่ มีการบูรณาการกันทั้งภาพของ cluster โรคต่างๆภาพของภาคีเครือข่ายเป็น Best practice ที่ดีเลิศ และสามารถต่อ ยอดเรื่อง One Health และปฏิรูปภาพรวมขององค์กร