เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เอกสารการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ผ่านระบบ VDO Conference”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ผ่านระบบ VDO Conference โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานฯ หมวด 4 หมวด 7 และประธาน/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานฯ หมวด 1, 2, 3, 5, 6

Download