เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เอกสารการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ผ่านระบบ VDO Conference

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กำหนดจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม