เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เอกสารการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดความรู้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ ก.สธ
3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550