เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
คู่มือ/หนังสือ

แบบฟอร์มกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค

แบบฟอร์ม A รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ
แบบฟอร์ม B รายงานการทบทวนและการจัดแผนปรับปรุงกระบวนการ
แบบฟอร์ม C สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ