เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
คู่มือ/หนังสือ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 และหมวด 6 ประจำปี พ.ศ.2559 (แบบฟอร์ม A,B)

แบบฟอร์ม A รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ
แบบฟอร์ม B รายงานการทบทวนและการจัดแผนปรับปรุงกระบวนการ