เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร นักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
Download


เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ตารางการอบรม
ใบงาน
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
แผนที่การเดินทาง
ใบสมัคร
ใบตอบรับรับเข้าร่วมอบรมฯ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน/รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม