เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ของหมวด 6 ครั้งที่ 5/2558 และหมวด 7 ครั้งที่ 6/2558

.....วันนี้ (6 มีนาคม 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ของหมวด 6 ครั้งที่ 5/2558 และประชุมจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ของหมวด 7 ครั้งที่ 6/2558 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษา โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานทุกหมวด (หมวด 1 – 7) ดำเนินการจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ.2558 ในหมวดที่รับผิดชอบ โดยมีคณะทำงาน ฯ หมวด 6 และหมวด 7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 7 กรมควบคุมโรค.....

******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268