เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของหน่วยงาน

.....วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของหน่วยงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารให้มีทักษะทางด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกองบริหาร 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์สารสนเทศ สำนักจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์กฎหมาย และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และอีก 2 สถาบันคือ สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต สถาบันราชประชาสมาสัย ชั้น 3 อาคาร 8 กรมควบคุมโรค.....
******************************

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย

ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268