เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) คำรับรองกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2557

.....บ่ายวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) คำรับรองกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2557 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยในประชุมครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. มาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุมพล ลิมปวัฒนภูมิ และอาจารย์เชาวลิต ทวนทอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรในการตรวจประเมิน โดยมีผู้กำกับตัวชี้วัดต่าง ๆ จาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กองแผนงาน และสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมการตรวจประเมิน ฯ ณ ห้องประชุมอายุรกิจ โกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค.....

******************************

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268