เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)

.....บ่ายวันนี้ (29 เมษายน 2558) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยมีผู้กำกับตัวชี้วัด กรมควบคุมโรค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและผู้เกี่ยวข้องของกองบริหาร สำนัก/สถาบันส่วนกลาง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 – 12 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268