Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
Meeting Document

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ


เอกสารวันที่ 17 ตุลาคม 2559
(ถ่ายทอดคำรับรองฯ)
Download Scan QRcode ผ่านมือถือ
- คำรับรองหน่วยงาน ปี 60
เอกสารวันที่ 18 ตุลาคม 2559
(PMQA)
Download Scan QRcode ผ่านมือถือ
- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้อนฐาน ฉบับที่ 2
- PMQA เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- Self_Certified_FL2.0