Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
Meeting Document

เอกสารประกอบการประชุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม นำสู่การพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 ณ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559
(ร่าง) กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐