Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

งานสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2557 "ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ"

....วันนี้ (3 ตุลาคม 2557) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2557 "ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ" โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุม และพิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ.2557 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยกรมควบคุมโรคได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้แก่
  1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลเกียรติยศ ผลงาน Community Participation for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di จากหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค ผู้เข้ารับรางวัล นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
  2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานโครงการการจัดการบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จากหน่วยงานสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ผู้เข้ารับรางวัล นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานรูปแบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ จากหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค ผู้เข้ารับรางวัล นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  4. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานการพัฒนาระบบการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทันเวลา จากหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ผู้เข้ารับรางวัล ดร.นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี และนายวันชัย อาจเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
  5. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานโรคเรื้อนในเมืองหลวง : ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ที่ควรได้รับการเยียวยา จากหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค ผู้เข้ารับรางวัล นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ และนายสาทิตย์ คงสอน เลขานุการกรม
  6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เข้ารับรางวัล นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
  7. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้ารับรางวัล นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ณ หอประชุมกองทัพเรือ.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268