Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมการจัดทำรายละเอียด KPI Template คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

....วันนี้ (23 กันยายน 2557) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จัดประชุมการจัดทำรายละเอียด KPI Template คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้กำกับตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด KPI Template ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268