Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards

.....วันนี้ (26 สิงหาคม 2557) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานการจัดประชุม และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม นายแพทย์เชี่ยวชาญ, ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต และอาจารย์ณัจฉรียา พินชัย นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการเตรียมความพร้อมการขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards เพื่อให้ผลงานของกรมควบคุมโรคที่ได้ดำเนินการยกระดับพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.....

******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268