Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้สถานบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2557

....บ่ายวันนี้ (15 กันยายน 2557) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จัดประชุม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้สถานบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2557 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงรุจณี สุนทรขจิต นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาหน่วยงานบริการสุขภาพของกรมควบคุมโรค เพื่อความเป็นเลิศ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับให้ดีขึ้น (Better Service) โดยมีผู้แทน และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันราชประชาสมาสัย และสถาบันบำราศนราดูร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการ สถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : www.opdcddc.org
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268