Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ศึกษาดูงาน "ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านจำรุง"

.....วันนี้ (3 กันยายน 2557) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค ปี 2557 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี และในวันสุดท้ายของการประชุม (วันพุธที่ 3 กันยายน 2557) คณะผู้จัดการประชุมได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค มาศึกษาดูงาน “ชุมชนบ้านจำรุง” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมาศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านจำรุง โดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย เหลืองเจริญ ประธานสภาองค์กรชุมชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนำบรรยาย และให้คำแนะนำความรู้ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กับชุมชน และการจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : http://opdc.ddc.moph.go.th
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268