Change language here opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
กิจกรรมของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค ปี 2557

....วันนี้ (1 กันยายน 2557) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค ปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรในการบรรยาย “บทบาทงานพัฒนาองค์กร กรมควบคุมโรค” พร้อมด้วยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาองค์กรของกรม ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน การปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนมีแนวทาง และกรอบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อีกทั้งเป็นการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเครือข่ายพัฒนาองค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. และบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมอภิปราย โดยมีเครือข่ายพัฒนาองค์กรจากทุกหน่วยงานในกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี.....
******************************
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย
ภาพและข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
Website : http://opdc.ddc.moph.go.th
Facebook : http://www.facebook.com/ddcopdc
Email : ddcopdc@yahoo.com, ddcopdc@gmail.com
Tel : 0 2590 3346-9, Fax : 0 2590 3268