เปลี่ยนภาษาได้ที่นี่ opdc google-plus facebook.com/ddcopdc opdc twitter สายด่วน 1422
เบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศ :
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม นำสู่การพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบบฟอร์ม A,B (Update 22/04/2559) เอกสารประกอบการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและแบบฟอร์ม พ.ศ.2559 โปรแกรมการประเมินตนเอง Self Certified FL 2.0 (Update 10/11/58) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี (ร่าง) กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปี 2559 รายละเอียดตัวชี้วัด (Template)คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (Update 14/11/2558) ปฏิทินการดำเนินงานคำรับรองฯหน่วยงาน ปี 2558 และ ปี 2559 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
กิจกรรมของหน่วยงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง